نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 17 آوریل (یونهاپ) -- نرخ‌های بین بانکی کره (KORIBOR) مانند یونهاپ اینفومکس، آژانس مالی و توسعه یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) (%)

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
48 3.
48

2-M 3.
45 3.
46

3-M 3.
43 3.
43

p>

6-M 3.
48 3.
48

12-M 3.
52 3.
53

(END)

دیگران چه میبینند
راهنما