فهرست رسمی KOSPI 200-1

سئول، 20 دسامبر (یونهاپ) -- قیمت های پایانی روز سه شنبه (KRW)
KOSPI 200 در بورس کره معامله شد.

Hanchem 189,000 DN 5,000
DWS 45,000 DN 400
SAMSUNG SDS 123,500 DN 3,000
کره باد مطلوب 48,800 DN 100
KUMHOTIRE 2,980 DN 10
KEPCO 21,400 100
SamsungSecu 100
SamsungSecu DN
SamsungSecu 7,00L
SamsungSecu 7,00,00,00,00
SamsungSecu 7,00,00,00D DN 250
Shinsegae 209,000 DN 3,500
Nongshim 344,000 6,000
Hyosung 74,700 DN 800
SGBC 43,800 DN 1,600 ar.
188,500 DN 1,000
Boryung 10,550 DN 400
LOTTE Chem 57,300 DN 1,500
HYUNDAI 31,750 DN 200
KIA CORP.
62,400 DN 62,400 DN 62,400 DN 200
KIA CORP.
> Lottechilsung 171،000 4،500
Hyundaimtr 157،000 dn 2،000
آمورگ 33،100 dn 300
Slcorp 24،050 Dn 350
yuhan 59،300 300
posco 281،000 dn 500
dn 3080 dn 7،080 dn 600
Meritz 47,650 1,650
HITEJINRO 26,600 DN 100
CJ 90,000 400
DOOSAN 85,80 0 1,000
DL 61,000 DN 200
HANKOOK & رفیق 13,750 DN 50
ZINUS 35,550 DN 1,250
HyundaiElev 28,550 DN 28,550 DN 100
HyundaiElev 28,550 DN 100
DN 100
08,08,08,08,08,0,4,0,4,0,4,0,0,4,0,4,0,4,0,4,0,4,0,4,0,4,0,4,0,0,0,0,4
(بیشتر)

دیگران چه میبینند
راهنما