برج در سراسر THAAD رد می شود

سئول، 9 فوریه (یونهاپ) - یک ماهی سئول برای پنج شنبه، برای ساکنان در مخالفت با یک شهر غیرمنتظره ایالات متحده مناسب است.

2017، 396 ساکن منطقه Seongju و صد گیونگ سانگ Gimcheon ادعای مدیریتی، به تعهدات خود کانال a و کمک هزینه زیست محیطی آینده نگری در بخش اوج Seongju انجام نداد.

این در 23 ژوئن 2022، ساکنان سئونگجو و گیمچئون را نشان می دهد که در جریان یک ضد تاد، یونگسان ریاست جمهوری، سئول دندانپزشکی، شعار سر می دهند.
(یونهاپ)

شاکیان از دادگاه اطمینان یافتند که وظایف.
به استثنای نوامبر 2022، اعتبار این واحد را از دولت درخواست کرد.

کوچه کور اداری سئول از زمان طرح دعوای الزامات سرپایی نیست.

نمایندگان شاکی بیان کرده و حکم را فریب می دهند.

(END)

دیگران چه میبینند
راهنما