فروش علف های هرز آلبوم های کی پاپ 80 میلیون 2022: نقشه بردار

سئول، 24 دسامبر (یونهاپ) -- فروش Docket K-pop کره در آستانه رسیدن به 80 سال 2022 است، تیپ هونکی BTS و گروه ها، که یک روز شنبه است.

فروش قارچ.
400 آلبوم کی پاپ پس از این مد در 10 دسامبر، 29.
9 درصد قبل از آن، به 74.
2 رسیده بود.

سوپر گروه کی پاپ BTS در طول دوره ذکر شده 6.
07 نسخه فروخت و رشد کرد.
فروش غیر EP.

فروش کتابهای نقدی کوچک گروهی نیز در سال جاری ثابت بود.

طبق نمودار کمربند، خوانندگان 32.
6 درصد فروش K-pop 2022 را تکمیل کردند، 16.
5 امتیاز قبل از آن.

اما خوانندگان 17.
3 امتیاز 66.
2 درصد کاهش یافتند.

jwc@yna.
co.
kr
(END)< /p>

دیگران چه میبینند
راهنما